اخبار

.

تجهیز تعمیرگاه های کولر خودرو به دستگاه های بازیافت و شارژ

آخرین مرحله از پروژه تجهیز تعمیرگاه های کولر خودرو به دستگاه های بازیافت و شارژ گاز که در قالب پروژه ملی حذف فریون ها در سراسر کشور اجرا می شود ، آغاز شد.

بنا بر گفته های مسئول بخش آموزش دفتر حفاظت لایه اوزن ، هدف از اجرای این پروژه که با همکاری دفتر حفاظت لایه اوزن و آژانس اجرایی GTZ آلمان به مرحله اجرا در آمده است ، حذف گازهای مخرب لایه اوزن در تعمیرگاه های کولر خودرو در سراسر کشور است.

در این مرحله 17 تعمیرگاه که طبق ضوابط پروتکل مونترال و دفتر حفاظت لایه اوزن ، واجد شرایط تشخیص داده شده اند که پس از طی دوره آموزش  عملی ، مجهز به این تجهیزات خواهند شد. در این راستا ، اتحادیه ها ، مجامع امور صنفی و ادارات کل محیط زیست استان ها با دفتر حفاظت لایه اوزن در این پروژه همکاری نزدیک داشته اند

بيشتر