پرسشهاي متداول

شنبه 10 اسفند 1398 اوزن چیست و در کدام قسمت از اتمسفر وجود دارد؟

اوزن مولکول سه اتمی اکسیژن است که در دوقسمت اتمسفر در لایه تروپوسفر حدود 10% و لایه استراتوسفر حدود 90% جای گرفته است.

بيشتر