پرسشهاي متداول

شنبه 10 اسفند 1398 اوزن در اتمسفر چگونه تشکیل می‌شود؟

تشکیل اوزن در دو لایه استراتوسفر و تروپوسفر جو به دو صورت متفاوت تشکیل می‌شود. لایه اولی طی فرایند چند مرحله ای با دخالت مستقیم نور خورشید تشکیل شده اما دومین لایه توسط واکنشهای فتوشیمیایی مه دود که اساساَ منشأ آلودگی شهری دارد بیشتر در فصل گرم سال تشکیل می‌گردد. 

بيشتر