پرسشهاي متداول

شنبه 10 اسفند 1398 چرا ما از اوزن اتمسفر محافظت می‌کنیم؟

اوزن در استراتوسفر یک بخش عمده ای از تابش زیانبار فرابنفش خورشیدی بوبژه باند UV-B را جذب می‌کند که در مقادیر بالاتر از نرمال برای انسان، گیاهان و حیوانات خطرناک است.

بيشتر