پرسشهاي متداول

شنبه 10 اسفند 1398 ستون اوزن در اتمسفر زمین به چه صورتی پراکنش یافته است؟

ستون اوزن در جو عموماً از لحاظ شرایط زمانی و مکانی درفصول زمستان و بهار و نواحی قطبی زیاد و در پاییز و تابستان و در نواحی حاره ای کم می‌باشد.

بيشتر