پرسشهاي متداول

شنبه 10 اسفند 1398 چگونه ستون اوزن در اتمسفر اندازه گیری می شود؟

مقدار اوزن در اتمسفر بوسیله ابزارهای اندازه گیری می شود که قابلیت نصب روی سطح زمین، بالونها، هواپیما و ماهواره ها را دارا می‌باشند. بعضی ابزارهای اندازه‌گیری شامل اوزن سوند ECC و جذب اپتیکی ویژه باند جذبی اوزن می‌باشد.

بيشتر