پرسشهاي متداول

شنبه 10 اسفند 1398 چگونه انتشار گازها با منشأ هالوژن به تخریب لایه اوزن منجر می¬گردد؟

انواع گازها و مواد شیمیایی ساخت دست بشر تحت کنترل پروتکل مونترال نظیر کلر و برم می‌تواند باعث تجزیه سریع مولکول سه اتمی اوزن به یک اتم اکسیژن و مولکول دو اتمی اکسیژن گردد. این واکنشهای شیمیایی پی در پی در چند مرحله در دمای بسیار پایین داخل ابرهای استراتوسفری روی قطب جنوب در اواخر زمستان و اوایل بهار رخ می‌دهد که در ادامه موجب شکل‌گیری حفره اوزن روی جنوبگان می‌گردد.

بيشتر