پرسشهاي متداول

شنبه 10 اسفند 1398 مواد شیمیایی مخرب لایه اوزن که تحت پروتکل مونترال واردات / مصرف آن تاکنون در کشور ممنوع شده اند؟

کلرو فلورو کربن ها ، هالون ها ، تتراکلرید کربن ، متیل کلروفرم و متیل بروماید در بخش آفات غیر قرنطینه

بيشتر