پرسشهاي متداول

شنبه 10 اسفند 1398 سیستم سهمیه بندی مواد مخرب لایه اوزن و شرایط واردات این مواد ؟

مطابق با میزان مصرف کشور در سال پایه برای هر گروه از مواد شیمیایی مخرب لایه اوزن و برنامه زمانبندی کاهش تدریجی سالانه با همکاری سازمان ها و وزارتخانه های مربوطه سهمیه ای تعیین و اعمال می گردد.

برای واردات مواد مخرب لایه اوزن که تاکنون ممنوع نشده اند تکمیل فرم فعالسازی ثبت سفارشات ( کارتکس ) قبل از مرحله ثبت سفارش در دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت الزامی و به هنگام ترخیص این فرم باید جهت صدور مجوز ترخیص به دفتر حفاظت لایه اوزن ارائه گردد.

بيشتر