پرسشهاي متداول

شنبه 10 اسفند 1398 مدارک لازم جهت بررسی و صدور مجوز ترخیص برای کالاها / تجهیزات مبتنی بر مواد مخرب لایه اوزن ؟

برای واردات تجهیزات ارائه گاتالوگ و تصویر لیبل / برچسب الصاقی روی تجهیزات جهت بررسی و صدور مجوز ترخیص الزامی است .

بيشتر