پرسشهاي متداول

شنبه 10 اسفند 1398 قوانین و مقررات موجود جهت کنترل میزان تقاضا و عرضه مواد مخرب لایه اوزن در کشور چیست ؟

- ممنوعیت توسعه و احداث واحد های جدید مبتنی بر مواد مخرب لایه اوزن

- ممنوعیت واردات سیستم های خنک کننده و کمپرسورها مشمول فصل 84 مبتنی بر گازهای سی اف سی

-ممنوعیت واردات تجهیزات برودتی ( به غیر از کمپرسور ) مشمول فصل 84 کتاب مقررات صادرات و واردات مبتنی بر گاز آر 22

بيشتر