پرسشهاي متداول

اوزن چیست و در کدام قسمت از اتمسفر وجود دارد؟
 اوزن در اتمسفر چگونه تشکیل می‌شود؟
 • 1398/12/10 شنبه
  اوزن در اتمسفر چگونه تشکیل می‌شود؟
چرا ما از اوزن اتمسفر محافظت می‌کنیم؟
 • 1398/12/10 شنبه
  چرا ما از اوزن اتمسفر محافظت می‌کنیم؟
ستون اوزن در اتمسفر زمین به چه صورتی پراکنش یافته است؟
چگونه ستون اوزن در اتمسفر اندازه گیری می شود؟
 • 1398/12/10 شنبه
  چگونه ستون اوزن در اتمسفر اندازه گیری می شود؟
چگونه انتشار گازها با منشأ هالوژن به تخریب لایه اوزن منجر می¬گردد؟
 • 1398/12/10 شنبه
  چگونه انتشار گازها با منشأ هالوژن به تخریب لایه اوزن منجر می¬گردد؟
آیا پروتکل مونترال همچنان که مواد مخرب لایه اوزن را کنترل کرده از اقلیم جهان محافظت می کند؟
 • 1398/12/10 شنبه
  آیا پروتکل مونترال همچنان که مواد مخرب لایه اوزن را کنترل کرده از اقلیم جهان محافظت می کند؟
فهرست مواد مخرب لایه اوزن چیست؟
برنامه زمانبندی کاهش تدریجی و حذف مواد مخرب لایه اوزن مطابق با بارنامه پروتکل مونترال چیست ؟
مواد شیمیایی مخرب لایه اوزن که تحت پروتکل مونترال واردات / مصرف آن تاکنون در کشور ممنوع شده اند؟
سیستم سهمیه بندی مواد مخرب لایه اوزن و شرایط واردات این مواد ؟
 • 1398/12/10 شنبه
  سیستم سهمیه بندی مواد مخرب لایه اوزن و شرایط واردات این مواد ؟
مدارک لازم جهت بررسی و صدور مجوز ترخیص برای کالاها / تجهیزات مبتنی بر مواد مخرب لایه اوزن ؟
قوانین و مقررات موجود جهت کنترل میزان تقاضا و عرضه مواد مخرب لایه اوزن در کشور چیست ؟
1