1389/8/24 دوشنبه

پس از تدوین برنامه کشوری جهت شناسایی مصرف کنندگان مواد مخرب لایه اوزن با همکاری برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) این برنامه در یکی از نشست های کمیته اجرایی صندوق چند جانبه پروتکل مونترال (Multilateral Fund) مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.پس از آن دولت جمهوری اسلامی ایران نسبت به ایجاد ساختار اداری لازم با کمک این صندوق اقدام نمود و بدین منظور توافق شد که کمیته ای متشکل زا وزارت خانه ها و سازمان های مرتبط به عنوان کمیته ملی اوزن تشکیل گردد.در سند تشکیل این کمیته که به تصویب صندوق چندجانبه پروتکل مونترال رسیده است،وظایف کمیته ملی اوزن ، به هنگام سازی برنامه کشوری، قانونمند کردن برنامه های کاری برای حذف مواد مخرب لایه اوزن در سطرح کشور و بر حسب بخش های مختلف مصرف کننده این مواد، بازنگری برنامه کاری در زمان اجرا و اطلاع رسانی به دولت ایران در این خصوص می باشد.

 

جلسات کمیته ملی اوزن به منظور اتخاذ سیاست ها و راهبردهای لازم جهت انجام تعهدات کشور تشکیل می شود و بنا بر پیشنهاد مدیر دفتر حفاظت لایه اوزن و با تصویب هماهنگ کننده برنامه پروتکل مونترال در کشور انجام می گیرد.

 

در آغاز ، کمیته متشکل از نمایندگان وزارت صنایع وسازمان حفاظت محیط زیست، تشکیل می گردید ولی با شناسایی دیگر سازمانهای دست اندرکار امور اوزن و با توجه به گسترش فعالیت های دفتر حفاظت لایه اوزن بر طبق اصلاحیه های پروتکل مونترال ، بویژه در زمینه قوانین ومقررات تجارت مواد مخرب لایه اوزن و کالاهای حاوی آن، هم اکنون کمیته ملی اوزن متشکل از وزارتخانه های خارجه ،کشاورزی ،صنایع ومعادن ، نفت، بازرگانی، سازمان های هواشناسی و گمرک ایران به ریاست معاونت انسانی سازمان حفاظت از محیط زیست تشکیل می شود.

 

تصمیم گیری در کمیته ملی اوزن بر اساس اصل اجماع بوده و هر یک از سازمانها /وزارت خانه های عضو ، مسئول پیگیری و انجام امور حوزه خود که به تصویب کمیته رسیده است ، می باشند.

 

اطلاع رسانی به اعضای کمیته ملی اوزن از طریق گزارش سه ماهه و سالانه از جمله وظایف دفتر حفاظت لایه اوزن می باشد.

اعضای کمیته ملی اوزن به نمایندگی از جانب سازمانها و وزارتخانه های مطبوع خود ، در واقع مسئولیت انجام تعهدات کشور در حوزه فعالیت های خود را بر عهده دارند و دفتر حفاظت از لایه اوزن مسئول تسهیل انجام مسئولیت های آنها است.