به اطلاع نمایندگان محترم استانی می رساند که دفتر لایه اوزن برای هر نماینده یک  ایمیل  ایجاد نموده است و مشخصات آن از طریق نمابر به مدیران کل ادارات محیط زیست هر استان ارسال شده تا در اختیار نماینده محترم شبکه ملی اوزن قرار گیرد

نمایندگان محترم شبکه ملی اوزن  می توانند در صورت نیاز فرمهای بازدید را که در زیر آمده دریافت و پس از تکمیل به ایمیل دفتر حفاظت لایه اوزن ارسال نمایند

فرم گزارش بازدیدهای نظارتی از واحدهای تعمیرگاهی و فوم

فرم بازدید از واحدهای جدید

لیست نمایندگان استانی

اخبار
بيشتر